Corona update: 2 juni 2021

Geplaatst op 02 juni 2021 in Leerlingen

Zoals u en jullie zullen hebben vernomen mogen de VO scholen van het kabinet vanaf maandag 31 mei 2021 weer volledig open. Vanaf maandag 7 juni 2021 moeten alle scholen volledig open. Het kabinet heeft dit besluit genomen, mede op basis van een advies van het OMT. Het OMT vindt het loslaten van de 1,5 meter tussen leerlingen verantwoord, mits leerlingen en personeel zich twee keer per week zelf testen op corona. De 1,5 meter-regel blijft wel bestaan tussen leerlingen en onderwijspersoneel en voor onderwijspersoneel onderling. Ook de Kamer staat inmiddels achter dit besluit.

Het Alkwin staat in regio Noord. Deze regio gaat als eerste op vakantie. Dat betekent dat als wij 7 juni 2021 open zouden gaan, er nog slechts 1 week les voor de bovenbouw en 1,5 week les voor de onderbouw is. Daarna beginnen de toetsweken.

We hebben de afgelopen dagen intensief overleg gevoerd met het personeel, met de leerlingen en met de MR (ouders, leerlingen en personeel).
De voordelen voor het openen van de scholen zijn voor iedereen duidelijk: volledig fysieke lessen zijn beter en prettiger dan online lessen. Tevens is het voor leerlingen zeer fijn om al hun klasgenoten weer te kunnen ontmoeten. We zien echter ook nadelen. Niet alleen op het gebied van de gezondheid van onze leerlingen, hun familie en onze medewerkers, ook op organisatorisch vlak zijn er nadelen. Ten eerste geeft het volledig openen van de school veel onrust vlak voor de toetsweek, zet het extra druk op de toetsweken door mogelijke besmettingen en quarantaines (waardoor er veel ingehaald moet worden) en geeft het opnieuw extra werkdruk in een schooljaar waarin de werkdruk al zeer hoog is. In de klassen hebben de leerlingen elkaar bijna een half jaar niet gezien, waardoor er veel tijd verloren gaat aan het opnieuw met elkaar kennismaken. Ook geven leerlingen aan hun planning voor hun voorbereiding op de toetsweek al gemaakt te hebben. Volgens het landelijke coronaprotocol zijn we verplicht maatwerk te bieden aan docenten die aangeven niet fysiek les te willen geven om verschillende redenen. Het is dan onmogelijk om het onderwijs goed te organiseren, aangezien er niet voldoende opvang is om de digitale lessen fysiek te kunnen begeleiden. Tot slot stelt het coronaprotocol dat bij opening van de school er minimaal twee keer per week getest moet worden door leerlingen en personeel als voorwaarde om volledig open te gaan. Met de ervaringen van de afgelopen weken kunnen we stellen dat de testbereidheid onder leerlingen klein is. Een testbereidheid van minimaal 50% die nodig is om veilig volledig te kunnen openen lijkt ons derhalve niet haalbaar.

Vooral de zorg voor de leerlingen en het personeel en de organisatorische onhaalbaarheid hebben ons doen besluiten om de volledige opening van de school te realiseren op 14 juni (bovenbouw) en 17 juni (onderbouw). We kunnen per die datum de organiseerbaarheid en veiligheid garanderen conform de in het protocol gestelde eisen. Deze toetsweken organiseren we voor alle leerlingen fysiek in het gebouw, per volledige jaarlaag, verspreid over de dag zodat we het aantal leerlingen dat aanwezig zijn, kunnen beperken.
We nemen dit besluit, dat besproken is met de MR en de leerlingenraad, in de overtuiging recht te doen aan de uitkomsten van de gesprekken met leerlingen, ouders, medewerkers en MR. Tot deze data blijft het onderwijs georganiseerd zoals de afgelopen weken.

Na de toetsweken zullen in de jaarlagen de volgende activiteiten georganiseerd worden, waardoor er ontmoeting tussen de leerlingen kan plaatsvinden:

  • Onderbouw:
    sportactiviteit, klassenactiviteit, ontvangst rapport.
  • Jaarlaag 4 havo:
    sportactiviteit, ondersteuningslessen ter voorbereiding op het 2e tijdvak, kick-off voor het profielwerkstuk, een afsluitende mentoractiviteit.
  • Jaarlaag 4 en 5 vwo:
    sportactiviteit, ondersteuningslessen, doorstart voor het pws voor 5v en de afsluiting met de mentorgroep.

Ik hoop u en jullie hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, en ik wens ieder goede en gezonde laatste weken van het schooljaar toe.


Update besmettingen

Na de nieuwsbrief van 19 mei jl. zijn er zijn er 3 besmettingen binnen de school gemeld (twee leerlingen en één personeelslid). Eén leerling is besmettelijk op school geweest. Daar waar nodig zijn betrokkenen geïnformeerd.

Geen volledige openstelling per 7 juni 2021

Helaas kunnen we op het Alkwin Kollege niet voldoen aan de verplichting om per 7 juni volledig open te gaan. Dit omdat we de veiligheidseisen en overige voorwaarden die aan ons gesteld worden niet kunnen garanderen. Het protocol verlangt bijvoorbeeld dat leerlingen en medewerkers zich twee keer per week preventief laten testen. Wij vinden dat een onmogelijke eis. Daarnaast biedt het protocol collega’s die zich kwetsbaar voelen de mogelijkheid om thuis te werken, waardoor er meer lesuitval zal zijn dan bij een continuering van het huidige systeem. Ook de relatief korte periode en het feit dat volgende week de laatste week voor de toetsweek is hebben bijgedragen tot dit besluit. Als bijlage van deze coronanieuwsbrief ontvangt u een brief met daarin een nadere toelichting hierover.

Vanaf 7 juni 2021

In de week van 7 juni wordt het huidige onderwijssysteem gehandhaafd. Dit betekent op maandag, woensdag en vrijdag de B groep op school verwachten en op dinsdag en donderdag de A groep. De lessen zijn nog steeds volgens het 40 + 5 minutenrooster.

Vanaf 14 juni 2021

Onderbouw
De onderbouw heeft 14, 15 en 16 juni nog les volgens het huidige systeem, maar wel volgens het 60 minutenrooster. Van 17 juni tot en met 23 juni heeft de onderbouw toetsweek.

Bovenbouw
De bovenbouw heeft van 14 juni tot en met 18 juni toetsweek. De toetsweek is volgens het 60 minutenrooster.

Maatregelen onveranderd

Alhoewel het landelijk de goede kant op gaat met het aantal besmettingen, blijven de hygiënemaatregelen nog steeds van belang: Draag een mondkapje, ontsmet handen bij binnenkomst in het lokaal en hoest en nies in de elleboog. 

Ook de anderhalve meter afstand zullen we daar waar mogelijk blijven handhaven de komende weken. In de lokalen zal de leerlingen daarom nog steeds worden gevraagd om op afstand van elkaar te gaan zitten.

De belangrijkste maatregel is en blijft nog steeds:
blijf thuis bij klachten, laat je testen en volg de les online.

Uitgifte zelftesten

De zelftesten op school kunnen vanaf deze week breder worden ingezet. Het protocol verlangt dat leerlingen en personeelsleden zich twee keer per week testen. Dit met als doel om besmettingen sneller op te sporen en uitbraken, waar mogelijk, te voorkomen. 

Tijdens de mentorlessen ontvangen de leerlingen vanaf deze week zelftesten.  Uitgangspunt is dat deze samen met de ouder(s)/verzorger(s) twee keer per week worden afgenomen. Eerder in deze nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat we dit een onmogelijke eis vinden. Dit is gebaseerd op landelijke cijfers die hierover bekend zijn, onze eigen ervaringen van de afgelopen weken bij het inzetten van zelftesten en het feit dat de afname van de zelftest  vrijwillig is.

Dit neemt niet weg dat we het belang van het zelftesten erkennen en hierbij iedereen in de gelegenheid willen stellen om de zelftesten af te nemen. De zelftest vervangt niet het testen bij de GGD en is bedoeld om een positieve corona besmetting vroegtijdig te signaleren.