Begeleiding

Leerlingbegeleiding is noodzakelijk, omdat het scheppen van een veilig klimaat voorwaarde is voor het goed functioneren van de leerling. Het werkt stimulerend en er gaat een preventieve werking van uit. Om leerlingen de juiste vorm van begeleiding te geven heeft het Alkwin Kollege specialisten op verschillende terreinen:

  • het mentoraat: voor alle klassen
  • de contactpersonen: bij klachten over ongewenst gedrag
  • de counseling: alle leerlingen met specifieke problemen
  • remedial teaching: leerlingen met taal- en rekenproblemen en/of andere leerstoornissen
  • externe hulpverlening: schoolarts, bureau jeugdzorg, leerplichtambtenaar
  • verslavingszorg, schoolmaatschappelijk werk
  • bobo en bobo+: leerlingmentoren in de brugklas
  • het decanaat: loopbaanoriëntatie in de 3e t/m 6e klas

Anti-pest coördinatoren

Het Alkwin Kollege wil een veilige school zijn. Iedereen moet zich hier veilig en ontspannen kunnen voelen.
In 2019 is het nieuwe pestprotocol ondertekend door de rector en de voorzitter van de medezeggenschapsraad. Daarin staat dat wij al het mogelijke doen om pesten tegen te gaan. Bekijk hier het Alkwin Kollege Pestprotocol
Pesten is slecht voor iedereen, juist ook voor de pestkoppen. Die meiden en jongens kunnen de overtuiging krijgen dat treiteren en geweld tegen een eenling in de groep nuttig is om populair te worden en meer macht te krijgen in de groep. Met zo’n overtuiging krijgen ze later grote problemen.
Pesten moet stoppen! En zo snel mogelijk! Als het jou overkomt of als het in jouw klas gebeurt: vertel het aan je mentor of zeg het tegen een van de anti-pest coördinatoren.
                  Picture
Elise Daalmeijer             Marco van Overveld

Wil je meer informatie over pesten? Ga dan naar:

pestweb.nl of 113.nl

 

Counseling is erop gericht om leerlingen te helpen bij hun persoonlijke problemen . Door het stellen van vragen door de counselor, kan de leerling samen  met de counselor oplossingen  bedenken voor de problemen. Bij problemen kan gedacht worden aan onrust  in je thuissituatie, gedoe met medeleerlingen of een andere reden waardoor je niet lekker in je vel zit. Praat erover met iemand die naar je luistert, die je serieus neemt, die niets naar buiten brengt zonder overleg met jou, die samen met jou naar oplossingen zoekt. Counseling kan alleen via de mentor aangevraagd worden.

Het slechtste wat je kunt doen, is niks doen!

Lex van der Horst
Sanne Oosterwaal
Michiel Fritz
Elise Daalmeijer
Marco van Overveld

Wat zijn contactpersonen?

Contactpersonen hebben als taak om alle klachten over ongewenst gedrag (binnen school) in behandeling te nemen:
– seksuele intimidatie
– agressie
– geweld
– pesten
– discriminatie
– ander ongewenst gedrag over personeel/leerlingen

Het kan gaan om problemen tussen leerlingen onderling, maar ook tussen een leerling en iemand van het personeel.

Het slechtste wat je kunt doen, is niks doen!

Leerlingen kunnen voor klachten eerst bij hun mentor en vervolgens bij hun afdelingsleider terecht.

Indien een ouder/leerling of personeelslid een klacht heeft kan die ook direct contact opnemen met de contactpersonen:
Lex van der Horst
Marinka Gooijers

Deze contactpersonen kunnen de klachten doorverwijzen naar de klachten-commissie, de externe vertrouwenspersoon, naar het bestuur en in ernstige gevallen naar politie of justitie.

Remedial Teaching
Soms komt een leerling er achter (en docenten) dat hij veel meer problemen heeft dan anderen met bijvoorbeeld het spellen van woorden, juist ook in de nieuw te leren talen.
Dan kan uit onderzoek blijken dat jij daarin een beperking hebt ten opzichte van de andere leerlingen. Soms is het genoeg als je extra tijd krijgt bij een proefwerk. Soms is ook extra training en begeleiding nodig.
Dat gebeurt in de Remedial Teaching: persoonlijke aandacht voor jouw specifieke leerproblemen. Talendocenten zijn vaak degenen die het eerst signaleren dat R.T. nuttig kan zijn. Maar ook jijzelf kunt in een gesprek met je mentor vragen of R.T. nuttig kan zijn.
Kitty Oordijk en Susan Snel zijn als remedial teacher meestal in of bij 136 aan het werk.

Handschrift
Je handschrift hoeft niet mooi te zijn, maar het moet wel leesbaar zijn. En je hebt een probleem als anderen niet meer kunnen ontcijferen wat jij bedoelt. Er zijn zelfs leerlingen die hun eigen geschreven tekst niet meer precies weten te lezen.
Dan is het hard nodig jezelf te trainen in een leesbaar handschrift. Ook al zul je veel op een tekstverwerker kunnen doen, er blijven altijd momenten, ook later na school, dat je iets leesbaar moet opschrijven.
Kitty Oordijk geeft deze training. Vraag aan je mentor hoe je deze training kunt krijgen.

In het kader van Passend Onderwijs is op elke school in Amstelland een trajectvoorziening gestart. De trajectvoorziening is voor leerlingen met een specifieke onderwijs- en/of ondersteuningsbehoefte. Deze leerlingen volgen gewoon de reguliere lessen. Voor leerlingen die langere tijd door de trajectvoorziening begeleid worden, wordt een ontwikkelingsplan opgesteld waarin de doelstellingen en de inhoud van de begeleiding worden beschreven.

De docenten en het onderwijs ondersteunend personeel worden ook ondersteund vanuit de trajectvoorziening om ervoor te zorgen dat de leerlingen optimaal begeleid worden. De begeleiders passend onderwijs, Helma Zondag en Maaike Hoffman, gaan de klas in om observaties uit te voeren. Deze observaties zijn gericht op de leerling, de klas en het verder ontwikkelen van de vaardigheden van de docent.

Voor leerlingen die langdurig ziek zijn geweest is er de mogelijkheid om via de trajectvoorziening weer te re-integreren in de school.

Voor leerlingen, die tijdelijk even niet het onderwijs in een bepaald vak kunnen volgen, is er een time-out mogelijk.

Leerlingen die gebruik maken van de trajectvoorziening komen op afspraak naar de trajectvoorziening, bijvoorbeeld in tussenuren of pauzes. Aanmelding voor de trajectvoorziening vindt via de zorgcoördinator Ida Struiksma plaats.

Voordat een leerling plaats neemt in de trajectvoorziening vindt er een intake plaats waarbij de leerling, ouders, mentor en begeleider passend onderwijs aanwezig zijn. De mentor communiceert de gemaakte afspraken met de docenten.Na een periode van ongeveer 8 weken wordt er samen bekeken of de geformuleerde doelen behaald zijn. Het streven is om de begeleiding in de trajectvoorziening een tijdelijk karakter te geven.

De ouder(s)/ verzorger(s) worden/wordt  regelmatig geïnformeerd over de vorderingen van hun kind. Het staat ouders ook altijd vrij om tussentijds contact op te nemen met de trajectbegeleider.

De trajectvoorziening is open op

Maandag 8.30-16.30 uur
Dinsdag 8.30-16.30 uur
Woensdag 8.30-16.30 uur
Donderdag 8.30-14.30 uur
Vrijdag 8.30-14.30 uur

De trajectvoorziening is te bereiken via trajectvoorziening@alkwin.nl

Hulpverlening
Laura den Boer is schoolmaatschappelijk werker bij Altra.
Laura is het eerste aanspreekpunt voor externe hulp bij psychische problemen, die de competentie van de begeleiding op school te boven gaat.
Leerlingen kunnen zelf om een gesprek met haar vragen. Meestal gebeurt dat op advies van de mentor of counselor en is te regelen door Nelleke Pedroli.

Eerste hulp
Zit je ergens mee? Loopt het niet lekker? Met je studie? Met je klasgenoten? Met een docent? Wil je iets te weten komen? Ga naar je MENTOR!
Hij/Zij heeft er voor gekozen om praatpaal en coach te zijn voor een speciale groep leerlingen: die klas of groep waar jij in zit. Je mentor zal naar je luisteren en antwoord geven of advies.
En komen jullie er samen niet uit, dan zal hij/zij je verwijzen naar een deskundige, binnen of buiten de school. Heb je echt vandaag je mentor nodig en is hij/zij er niet? Ga dan langs bij je afdelingsleider. Die is daar ook voor.

Schoolarts
Anouk Lucas noemt zichzelf liever arts in de Jeugdgezondheidszorg. Zij is gespecialiseerd in de gezondheisproblemen die jongeren kunnen hebben en zij wil het aanspreekpunt binnen de school zijn voor leerlingen die een vraag hebben die ze om één of andere reden niet (meer) aan hun huisarts willen stellen.
Zij heeft veel goede contacten met andere instanties en kan zo nodig ook goed verwijzen.
Wekelijks heeft Anouk een spreekuur op school, op maandag. Een leerling kan hiervoor een afspraak maken. Ouders kunnen eventueel samen met hun kind ook zo’n afspraak maken. Dat kan via school, via Nelleke Pedroli of rechtstreeks met de administratie van de Jeugdgezondheidszorg: 0900-6562000.

Je bereidt het goed voor. Je weet dat je het goed geleerd hebt, maar je voelt kort voor de toets de spanning alweer opkruipen.
Door je hoofd spoken gedachten als: ‘dit gaat vast niet lukken; je snapt het niet goed genoeg; het is vast heel moeilijk.’ En als je gaat zitten werken, krijg je het warm of heel koud, je verkrampt en het lijkt of je hersens stilgezet worden. Hele stukken stof weet je niet meer.
Zoiets kan iedereen overkomen. Maar als het te vaak gebeurt, is het goed je daartegen te wapenen door een speciale training.
Voor Brugklasleerlingen wordt die gegeven in de zelfvertrouwen bij proefwerken training (ZVPW). En ook voor oudere-jaars, bijvoorbeeld eindexamenleerlingen, wordt in een groep een training gegeven. Dit jaar vindt er ook een training in de tweede klas plaats onder de naam Sidderkuur.
De counselors geven deze training.

Enkele leerlingen uit de bovenbouw (4 havo en 5 vwo) fungeren als leerling-mentor in leerjaar 1, we noemen ze bobo+-leerling.
Samen met en onder begeleiding van de brugklasmentor zorgt de bobo+-leerling ervoor dat de nieuwe brugklassers zich snel thuis voelen op het Alkwin Kollege. De bobo+er assisteert op de kennismakingsdagen, bij feesten, zo mogelijk bij excursies e.d. en geeft soms individuele (huiswerk) hulp.

De GSA van het Alkwin Kollege heeft een eigen website waar je meer informatie kunt vinden….