Begeleiding

Aan begeleiding van leerlingen wordt op het Alkwin Kollege veel aandacht geschonken. De school biedt de leerlingen persoonlijke begeleiding op het gebied van studie, loopbaanoriëntatie en psycho-sociale zorg.

Leerlingbegeleiding is noodzakelijk, omdat het scheppen van een veilig klimaat voorwaarde is voor het goed functioneren van de leerling. Het werkt stimulerend en er gaat een preventieve werking van uit. Om leerlingen de juiste vorm van begeleiding te geven heeft het Alkwin Kollege specialisten op verschillende terreinen:

 • het mentoraat: voor alle klassen
 • de contactpersonen: bij klachten over ongewenst gedrag
 • de counseling: alle leerlingen met specifieke problemen
 • remedial teaching: leerlingen met taal- en rekenproblemen en/of andere leerstoornissen
 • externe hulpverlening: schoolarts, bureau jeugdzorg, leerplichtambtenaar
 • verslavingszorg, schoolmaatschappelijk werk
 • bobo en bobo+: leerlingmentoren in de brugklas
 • het decanaat: loopbaanoriëntatie in de 3e t/m 6e klas

Een aantal leerlingen uit de bovenbouw (4 havo en 5 vwo) fungeren als leerling-mentor voor de leerlingen uit leerjaar 1, we noemen ze bobo+-leerling.

Samen met en onder begeleiding van de brugklasmentor zorgt de bobo+-leerling ervoor dat de nieuwe brugklassers zich snel thuis voelen op het Alkwin Kollege. De bobo+er assisteert op de kennismakingsdagen, bij feesten, zo mogelijk bij excursies e.d. en geeft soms individuele (huiswerk) hulp.

TopTutors is een landelijke organisatie, die samenwerkt met ruim 90 middelbare scholen. Deze samenwerking met het Alkwin Kollege zorgt ervoor dat de meest geschikte studenten worden bereikt om bijles, thuis of bijvoorbeeld op school, te geven. Zo kunnen ook jullie profiteren van dit netwerk! Er zijn geen pakketvormen of minimale afnamen in het aantal bijlessen; iedere leerling heeft namelijk zijn of haar eigen ondersteuningsbehoefte. Een bijles kost 19,50 euro per klokuur en kan op school, maar ook thuis plaatsvinden. Daarnaast wordt er eenmalig 15,00 euro aan bemiddelingskosten gerekend (deze worden pas berekend indien er bijles heeft plaatsgevonden).

Elke lokale afdeling wordt geleid door een zogenaamde “Managing Tutor”. Deze oud-leerling is de coördinator waar iedereen terecht kan met algemene vragen of verzoeken over de bijlessen. Op deze manier zorgt TopTutors voor een persoonlijke aanpak.

Maak kennis met TopTutor Emma
Mijn naam is Emma Weijers, oud-leerling van het Alkwin, en ik ben de Managing Tutor van het Alkwin Kollege Uithoorn. Ik geef zelf al een aantal jaar bijles via TopTutors, en heb daar altijd heel veel plezier in. Met een gemotiveerd team van tutoren staan we klaar om uw zoon/dochter te helpen met de vakken waar ze moeite mee hebben. Wij willen het plezier in leren zo veel mogelijk stimuleren. 

Meer informatie of inschrijven?
Kijk voor meer informatie over de diensten van TopTutors op https://www.toptutors.nl/alkwin-kollege-uithoorn/

Direct inschrijven? Klik hier!

Counseling is erop gericht om leerlingen te helpen bij hun persoonlijke problemen . Door het stellen van vragen door de counselor, kan de leerling samen  met de counselor oplossingen  bedenken voor de problemen. Bij problemen kan gedacht worden aan onrust  in je thuissituatie, gedoe met medeleerlingen of een andere reden waardoor je niet lekker in je vel zit. Praat erover met iemand die naar je luistert, die je serieus neemt, die niets naar buiten brengt zonder overleg met jou, die samen met jou naar oplossingen zoekt. Counseling kan alleen via de mentor aangevraagd worden.

Het slechtste wat je kunt doen, is niks doen!

Wil je contact met de counselors? Ga naar de leerlingomgeving of neem telefonisch contact op met het Alkwin.

Maatschappelijk werker
Fadoua Sahli is schoolmaatschappelijk werker bij Altra. Fadoua is het eerste aanspreekpunt voor externe hulp bij psychische problemen, die de competentie van de begeleiding op school te boven gaat. Leerlingen kunnen zelf om een gesprek met haar vragen. Meestal gebeurt dat op advies van de mentor of counselor en is te regelen door zorgcoördinator Ida Struiksma.

Jeugdarts
Kamla Kohli is gespecialiseerd in de gezondheidsproblemen die jongeren kunnen hebben en zij wil het aanspreekpunt binnen de school zijn voor leerlingen die een vraag hebben die ze om één of andere reden niet (meer) aan hun huisarts willen stellen. Zij heeft veel goede contacten met andere instanties en kan zo nodig ook goed verwijzen.
Wekelijks heeft Kamla een spreekuur op school, op maandag. Een leerling kan hiervoor een afspraak maken. Ouders kunnen eventueel samen met hun kind ook zo’n afspraak maken. Dat kan via school, Ida Struiksma of rechtstreeks met de administratie van de Jeugdgezondheidszorg: 0900-6562000.

Zit je ergens mee? Loopt het niet lekker? Met je studie? Met je klasgenoten? Met een docent? Wil je iets te weten komen? Ga in gesprek met je mentor.

Je mentor heeft er voor gekozen om praatpaal en coach te zijn voor een speciale groep leerlingen: die klas of groep waar jij in zit. Je mentor zal naar je luisteren en antwoord geven of advies. En komen jullie er samen niet uit, dan zal hij/zij je verwijzen naar een deskundige, binnen of buiten de school. Heb je echt vandaag je mentor nodig en is hij/zij er niet? Ga dan langs bij je afdelingsleider. Die is daar ook voor.

Anti-pest coördinatoren
Het Alkwin Kollege wil een veilige school zijn. Iedereen moet zich hier veilig en ontspannen kunnen voelen. In 2020 is het nieuwe pestprotocol ondertekend door de rector en de voorzitter van de medezeggenschapsraad. Daarin staat dat wij al het mogelijke doen om pesten tegen te gaan. Bekijk hier het Alkwin Kollege Pestprotocol

Pesten is slecht voor iedereen, juist ook voor de pestkoppen. Die meiden en jongens kunnen de overtuiging krijgen dat treiteren en geweld tegen een eenling in de groep nuttig is om populair te worden en meer macht te krijgen in de groep. Met zo’n overtuiging krijgen ze later grote problemen.

Pesten moet stoppen! En zo snel mogelijk! Als het jou overkomt of als het in jouw klas gebeurt: vertel het aan je mentor. De mentor wordt ondersteunt door de anti-pest coördinatoren.

Wil je meer informatie over pesten? Ga dan naar:
pestweb.nl of 113.nl

Wil je contact met de anti-pest coördinatoren? Ga naar de leerlingomgeving of neem telefonisch contact op met het Alkwin.

Remedial Teaching
Bij Remedial Teaching (RT) staan het signaleren en de begeleiding van leerlingen met een speciale leer ondersteuningsbehoeften op het gebied van taal of rekenen centraal. 

Heb je problemen bij het spellen van woorden? Of zie je door de cijfers de som niet meer? Dan kun je ondersteuning krijgen van onze Remedial teachers. Je kunt je hier zelf voor aanmelden of de docent kan aangeven dat RT nuttig is. 

Bij RT is er meer persoonlijke aandacht voor jouw specifieke leerproblemen. Zo kan het probleem al opgelost worden door extra tijd bij een proefwerk of door extra begeleiding en training. RT is aanwezig in lokaal 136.

Wil je contact met de Remedial Teachers? Ga naar de leerlingomgeving of neem telefonisch contact op met het Alkwin.

Handschrift
Je handschrift hoeft niet mooi te zijn, maar het moet wel leesbaar zijn. En je hebt een probleem als anderen niet meer kunnen ontcijferen wat jij bedoelt. Er zijn zelfs leerlingen die hun eigen geschreven tekst niet meer precies weten te lezen. Dan is het hard nodig jezelf te trainen in een leesbaar handschrift. Ook al zul je veel op je Chromebook kunnen doen, er blijven altijd momenten, ook later na school, dat je iets leesbaar moet opschrijven.

Heb je interesse in de handschrifttraining? Dan kan je jezelf melden bij de mentor.

In het kader van Passend Onderwijs is op elke school in Amstelland een trajectvoorziening gestart. De trajectvoorziening is voor leerlingen met een specifieke onderwijs- en/of ondersteuningsbehoefte. Deze leerlingen volgen gewoon de reguliere lessen. Voor leerlingen die langere tijd door de trajectvoorziening begeleid worden, wordt een ontwikkelingsplan opgesteld waarin de doelstellingen en de inhoud van de begeleiding worden beschreven.

 • Voor leerlingen die langdurig ziek zijn geweest is er de mogelijkheid om via de trajectvoorziening weer te re-integreren in de school.
 • Voor leerlingen, die tijdelijk even niet het onderwijs in een bepaald vak kunnen volgen, is er een time-out mogelijk.

Leerlingen die gebruik maken van de trajectvoorziening komen op afspraak naar de trajectvoorziening, bijvoorbeeld in tussenuren of pauzes. Aanmelding voor de trajectvoorziening vindt plaats via de zorgcoördinator Ida Struiksma.

Het traject
Voordat een leerling plaats neemt in de trajectvoorziening vindt er een intake plaats waarbij de leerling, ouders, mentor en begeleider passend onderwijs aanwezig zijn. De mentor communiceert de gemaakte afspraken met de docenten.Na een periode van ongeveer 8 weken wordt er samen bekeken of de geformuleerde doelen behaald zijn. Het streven is om de begeleiding in de trajectvoorziening een tijdelijk karakter te geven.

De ouder(s)/ verzorger(s) wordt regelmatig geïnformeerd over de vorderingen van hun kind. Het staat ouders ook altijd vrij om tussentijds contact op te nemen met de trajectbegeleider.

De trajectvoorziening is open op:
Maandag 8.30-16.30 uur
Dinsdag 8.30-16.30 uur
Woensdag 8.30-16.30 uur
Donderdag 8.30-14.30 uur
Vrijdag 8.30-14.30 uur

Wil je contact met de trajectbegeleiders? De trajectvoorziening is te bereiken via trajectvoorziening@alkwin.nl

Het slechtste wat je kunt doen, is niks doen!

Contactpersonen van de vertrouwenscommissie hebben als taak om alle klachten over ongewenst gedrag (binnen school) in behandeling te nemen:

 • agressie
 • discriminatie
 • geweld
 • pesten
 • seksuele intimidatie
 • ander ongewenst gedrag over personeel/leerlingen

Het kan gaan om problemen tussen leerlingen onderling, maar ook tussen een leerling en iemand van het personeel. Leerlingen kunnen voor klachten eerst bij hun mentor en vervolgens bij hun afdelingsleider terecht.

Contactpersonen
Indien een ouder/leerling of personeelslid een klacht heeft kan die ook direct contact opnemen met de contactpersonen.
Ga naar de leerlingomgeving of neem telefonisch contact op met het Alkwin.

Doorverwijzen
Deze contactpersonen kunnen de klachten doorverwijzen naar de klachten-commissie, de externe vertrouwenspersoon, naar het bestuur en in ernstige gevallen naar politie of justitie.

Je bereidt het goed voor. Je weet dat je het goed geleerd hebt, maar je voelt kort voor de toets de spanning alweer opkruipen. Door je hoofd spoken gedachten als: ‘dit gaat vast niet lukken. Ik snap het vast niet goed genoeg. Of het is vast heel moeilijk.’ Als je gaat zitten werken, krijg je het warm of heel koud, je verkrampt en het lijkt of je hersens stilgezet worden. Hele stukken stof weet je niet meer.

Zoiets kan iedereen overkomen. Maar als het te vaak gebeurt, is het goed je daartegen te wapenen door een speciale training.

Voor brugklasleerlingen is er de training Zelfvertrouwen bij Proefwerken training (ZVPW). En ook voor oudere-jaars, bijvoorbeeld eindexamenleerlingen, wordt in een groep een training gegeven. Dit jaar vindt er ook een training in de tweede klas plaats onder de naam Sidderkuur.

Deze training wordt gegeven door een docent.

De Gender and Sexuality Alliance (GSA) van het Alkwin Kollege heeft een eigen website waar je meer informatie kunt vinden.