Medezeggenschap

Het Alkwin Kollege vindt betrokkenheid en inspraak van ouders, leerlingen en docenten belangrijk. Om dit te faciliteren zijn er binnen onze school verschillende vormen van medezeggenschap.

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit een vertegenwoordiging van personeel, ouders en leerlingen.

De MR heeft als taak advies uit te brengen over of instemming te verlenen aan voorgenomen besluiten van het College van Bestuur of de schoolleiding op veel deelterreinen van het schoolbeleid. Op zijn beurt kan de MR elk standpunt dat hij heeft, kenbaar maken aan het bestuur, of daarom nu wel of niet wordt gevraagd.

Het Alkwin Kollege en het Keizer Karel College in Amstelveen maken deel uit van de Stichting Keizer Karel. Voor medezeggenschap op bovenschools niveau is in 2012 de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van de Stichting opgericht.

Vergaderdata

Vergaderdata MR 2024
6 februari 2024
9 april 2024
21 mei 2024
2 juli 2024

Vergaderdata GMR 2024
6 maart 2024
29 mei 2024

Leerlingenraad

De leerlingenraad is een groep van negen leerlingen die ongeveer om de twee weken bij elkaar komen om van alles te bespreken dat de leerlingen op het Alkwin aangaat.

De leerlingenraad is verantwoordelijk voor het behartigen van de belangen van alle leerlingen op onderwijsgebied en op het gebied van algemeen vormende activiteiten. Daartoe heeft de leerlingenraad regelmatig contact met de rector en zo nodig met de klassenvertegenwoordig(st)ers en de klankbordgroepen. De leerlingenraad heeft het recht één van hun leden af te vaardigen naar de leerlinggeleding van de medezeggenschapsraad.

Wil je in contact komen met de leerlingenraad?
Het e-mailadres is: mrleerlinggeleding@gmail.com