Corona update: 3 maart 2021

Geplaatst op 03 maart 2021 in Leerlingen

Gedeeltelijke heropening Alkwin Kollege

Na ruim 2,5 maand zullen we aankomende week de leerlingen opnieuw verwelkomen op school. We kijken ernaar uit om de leerlingen weer op het Alkwin Kollege te ontmoeten. In deze nieuwsbrief is alle informatie over de gedeeltelijke heropening van de school terug te vinden. Zoals we jullie vorige week al hebben medegedeeld hebben we de afgelopen dagen nodig gehad om een aantal zaken uit te denken en te regelen om op een zo veilig mogelijke manier de schooldeuren te openen.

Lees de informatie in deze nieuwsbrief goed door en bespreek die ook thuis.

Het is namelijk voor iedereen belangrijk om zich aan de afspraken te houden, hoe ingewikkeld dat soms ook kan zijn. Een besmetting in een jaarlaag betekent dat de gehele jaarlaag noodgedwongen weer online onderwijs moet volgen, dat wil niemand natuurlijk. Dit kunnen we alleen met z’n allen voorkomen.

Hybride onderwijs

We gaan per 8 maart 2021 lesgeven op een hybride manier. Leerlingen worden ingedeeld in de A-groep of de B-groep en per week wordt er afgewisseld. In de even schoolweken volgt groep A de lessen op maandag, woensdag en vrijdag op school en de B-groep op dinsdag en donderdag en in de oneven weken vice versa. Schematisch ziet dat er als volgt uit.

Even weken

 

 

 

Oneven weken

 

 

 

Maandag 8 maart 2021 is schoolweek 26; een even week. Maandag 15 maart 2021 is schoolweek 27, een oneven week. Dit patroon herhaalt zich, in Magister is dit voor de leerlingen terug te vinden. 

Later deze week horen de leerlingen in welke groep ze zijn ingedeeld zodat duidelijk is welke dagen ze op school verwacht worden aan de hand van bovenstaand schema. Onderbouwleerlingen worden door hun mentor hierover geïnformeerd. De bovenbouwleerlingen krijgen hierover apart bericht. 

Voor de examenklassen geldt naar alle verwachting een continuering van de fysieke lessen op school op alle dagen, dus géén opdeling in subgroepen A en B. Voor de kwetsbare leerlingen geldt dat op de dagen dat ze online het onderwijs behoren te volgen, dit vanuit de school gevolgd kan worden.

40+5 minuten rooster

De lessen (online én fysiek) zullen vanaf volgende week plaatsvinden volgens een 40+5 minuten rooster; de les duurt 40 minuten en er is 5 minuten wisseltijd gereserveerd tussen de lessen. Op die manier kunnen leerlingen op school zich tussen de lessen verplaatsen volgens de geldende looproutes en kan er makkelijker 1,5 meter afstand gehouden worden. Online kan makkelijker geschakeld worden tussen de verschillende online lessen. De 40 minuten aan lestijd gebruiken we zo effectiever. 

40+5 minuten rooster

40+5 minuten rooster

De lestijden van het 40+5 minuten rooster, zijn als volgt. Het lokalenrooster is binnenkort vindbaar op de site.

Vijf minuten voor de eerste les en vijf minuten voor het einde van de pauzes klinkt de eerste bel. Dit is het signaal dat je als leerling naar het klaslokaal toe mag. Bij de tweede bel dien je in het lokaal aanwezig te zijn. Dit geldt ook tijdens de lokaalwisselingen. Bij de online lessen geldt uiteraard ook dat je bij de starttijd in de meet aanwezig bent. 

Er is gekozen voor een verkorte lestijd, vanwege de online aanwezigheid. In de toetsweken is het organisatorisch noodzakelijk om te werken volgens het 60 minutenrooster. Over hoe we dit precies gaan doen worden jullie nog nader geïnformeerd. De eerstvolgende toetsweek staat gepland in schoolweek 28.

Pauzes en tussenuren

De pauzes zijn de momenten waarbij er een groot beroep wordt gedaan op het naleven van de anderhalve meter afstand. De pauzes vinden gecompartimenteerd  dat betekent dat je op een vaste plaats in het gebouw moet blijven, zoals verderop beschreven. Daarnaast worden leerlingen gevraagd om niet onnodig in de pauzes op school te verblijven.  

Zodoende is in het 40+5 minuten rooster na de grote pauze alleen het 7e uur gepland. Heb je geen les het 7e uur, dan vragen we je om de school direct na de laatste les te verlaten. Als je het vierde uur start, dan zorg je ervoor dat je exact vijf minuten voor de aanvangstijd van de les op school bent.

Ben je in de pauze wel op school, dan ga je naar buiten. Eventueel verblijf je in het pauzegebied van het bouwdeel waar je als laatste les had (Hoofdgebouw, Banaan 1 of Banaan 2). Het is niet toegestaan om je tijdens de pauze te verplaatsen in de school. Dit betekent dat wanneer je les hebt gehad in een Banaan je niet naar je kluisje kunt. Zorg ervoor dat je je lunchpakket en eventuele andere zaken bij je draagt. De broodjesbar is niet open.

Buiten geldt overigens ook de regel van anderhalve meter, je hoeft alleen geen mondkapje te dragen, je jas mag je meenemen naar de les.

Heb je voorafgaand aan de pauze een tussenuur, dan zoek je een plek in het gebouw waar je het hele uur verblijft, inclusief de pauze. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling om tijdens tussenuren te verplaatsen binnen de school.

Afstand houden

De afgelopen weken hebben we bij de examenklassen gemerkt dat het voor leerlingen nog onwennig is om 1,5 meter afstand te houden. Het is echter van het grootste belang dat iedereen zich aan deze basisregel houdt. Op school hebben we in alles rekening gehouden om dit mogelijk te maken, we gaan er dan ook vanuit dat iedereen de 1,5 meter respecteert en anderen aanspreekt op het niet naleven hiervan. Op deze manier voorkomen we dat we disciplinaire maatregelen moeten treffen en houden we de school open!

Looproutes

Om de anderhalve meter te waarborgen gelden er op een aantal plekken looproutes in het schoolgebouw. 

Banaan 1:
Ingang C via schoolplein blijft gehandhaafd. Trappenhuis bij het muzieklokaal is eenrichting ‘omhoog’, trappenhuis bij lokaal 131/231 is eenrichting ‘naar beneden’. Hier kun je ook naar buiten. De middelste trap naar het balkon met de huisjes is eenrichting ‘naar beneden’.  

Banaan 2:
Ingang A via schoolplein blijft gehandhaafd. Trappenhuis bij ingang/050 is eenrichting ‘omhoog’, naar beneden moet via de loopbrug en trappenhuis oudbouw. Naar buiten kan via de personeelsingang.

Oudbouw:
Trappenhuis bij Banaan 2 is eenrichting ‘naar beneden’, trappenhuis bij de leveranciersingang is eenrichting ‘naar boven’, centrale trappenhuis in de hal is eenrichting ‘naar boven’. De gang van de beeldende vakken is eenrichting van de leveranciersingang naar de gymzalen.  

De eenrichting-routes zijn met pijlen kenbaar gemaakt.

Mentorlessen

We kunnen het ons voorstellen dat de leerlingen het de afgelopen periode niet makkelijk hebben gehad met de online lessen en het beperkte contact. Tijdens de eerste mentorlessen zal er daarom extra aandacht zijn voor hoe de leerlingen de afgelopen weken hebben ervaren, indien daar behoefte aan is.

Nieuwe regels voor het dragen van het mondkapje

mondkapjeDe regels rondom het dragen van de mondkapjes in school zijn, zoals gesteld in het vernieuwde protocol, strenger dan hoe we het binnen het Alkwin Kollege hadden afgesproken.

De nieuwe regels over het dragen van de mondkapjes zijn heel simpel.

Als je zit (in de klas of tijdens een pauze) dan mag het mondkapje af, in alle andere gevallen draag je een mondkapje. Wat betreft het vergeten van het mondkapje gelden dezelfde regels als in december. Bij de receptie kun je een mondkapje ophalen. De derde keer vergeten is 8 uur melden.

In sommige praktijklessen en bij enkele docenten geldt een uitzondering en is het noodzakelijk om ook in de les een mondkapje te dragen.  Leerlingen volgen hiervoor de aanwijzingen van de docent.

Hygiënevoorschriften

Naast het dragen van het mondkapje en het houden van anderhalve meter afstand gelden nog steeds de overige hygiënemaatregelen; bij binnenkomst in het lokaal de handen ontsmetten, hoesten en niezen in de elleboog, geen handen schudden en zorgen voor goede ventilatie. Nieuw in dit rijtje is dat ook voorafgaand aan een pauze geadviseerd wordt om de handen te desinfecteren. Dit kan bij het verlaten van het lokaal. Belangrijkste maatregel is en blijft: blijf thuis bij klachten, laat je testen en volg de les online.

Extra lesruimtes

De gymzalen en de aula zijn ingericht om les te geven aan de examenklassen. De BWO-lessen zullen waar mogelijk buiten plaatsvinden op een externe locatie. Zodra hier meer over bekend is worden jullie nader geïnformeerd.

QuarantaineNieuwe regels rondom quarantaine

Vanaf heden gelden er andere regels in het voortgezet onderwijs rondom quarantaine. Bij een eventuele positieve besmetting zullen niet alleen de nauwe contacten in quarantaine moeten, maar alle medeleerlingen en docenten waar contact mee is geweest. Dus de volledige halve klas of cluster. Op die manier wordt verspreiding van het virus zo veel als mogelijk tegengegaan.

Doorgeven besmettingen

We merken in de praktijk dat we niet altijd goed geïnformeerd worden door de GGD over besmettingen, daarom hierbij het dringende verzoek om eventuele positieve testuitslagen van leerlingen direct bij ons te melden. Dit kan via verzuim@alkwin.nl. Het helpt indien er bij de melding wordt opgegeven wanneer de klachten zijn begonnen, zodat we de  besmettelijke dagen kunnen vaststellen om direct actie te ondernemen. 

Tot slot

In deze nieuwsbrief staat heel veel informatie die allemaal belangrijk is. We zijn blij dat de school gedeeltelijk open mag en hebben geprobeerd om dat voor zo veel mogelijk leerlingen mogelijk te maken. Belangrijk is dat iedereen de regels zo goed mogelijk opvolgt, op die manier houden we de school zo veilig mogelijk.

Voor alle leerlingen ligt er een presentje klaar om jullie welkom terug te heten. Samen krijgen we corona onder controle!